Rihanna - Yeah, I Said It

Yeah, yeah
Yeah, yeah

I ain't tryin' to think about it, no
Yeah, I said it, boy, get up inside it, uh
I want you to homicide it
Going slow and ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.