Jay-z - Run This Town/Posthumus Zone

Feel it comin' in the air
And the screams from everywhere
I'm addicted to the care
It's a dangerous love affair
Can't be scared when it goes down ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.