Rihanna - Woo

Woo
Woo, woo, yeah
Woo, woo
Yeah, yeah, yeah

I bet she could never make you cry
'Cause the scars on your heart are still mine
Tell me that she...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.