Rihanna - Fresh Off the Runway

I see you walk
I hear you boy
I see you walk

Love it, then come and get it
I know that ya fuckin' wid it
Ya see me, ya like it, huh?
Heels Givenchy, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.