Rihanna - American Oxygen

Breathe out, breathe in
American oxygen
Every breath I breathe
Chasin' this American Dream
We sweat for a nickel and a dime
Turn it into an empir...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.