Nicki Minaj - I Lied

Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
I lied, I lied, I lied
To keep you from breaking my heart

Even though I said I didn't love you
I lied, I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.