Justin Bieber - Drummer Boy

Come, they told me
Pa rum pum pum pum
Our newborn King to see
Pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring
Pa rum pum pum pum
To lay before the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.