Justin Bieber - As Long as You Love Me [Acoustic]

As long as you love me yeah
Yeah

We're under pressure
Seven billion people in the world trying to fit in
Keep it together
Smile on your face ev...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.