Drake - No Tellin'

Whoa
Whoa
Yeah, yeah

Envelopes comin' in the mail, let her open 'em
Hopin' for a check again, ain't no tellin'
Yeah, she invite me to the telly...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.