Quavo - FLIP THE SWITCH

Tsunami warning

You the one that's tryna keep your business low-key, huh? (huh?)
You the one that's having your main nigga
Can't get no sleep, hu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.