Drake - Madonna

Breathe through, ride through
Damn, girl, oh man, I don't know
Pilled up, filled up
Damn, girl, I'll be gettin' back to you for sure
Laced up, dri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.