Drake - Every Girl

Uh, I like a long hair thick red-bone
Open up her legs to fillet Mignon that pussy
I'm a get in an' on that pussy
If she let me in, I'm a own that ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.