Drake - HYFR (Hell Ya Fucking Right)

Gotta do what I gotta do
Yeah

Uh, all my exes live in Texas like I'm George Strait
Or they go to Georgia State where, tuition is handled
By some...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.