Selena gomez - Nobody does it like you

You're my bad boy fairytale
Prince charming with a dark side
I wanna be your bad girl
You bring out my wild side
Your eyes your lips your touch
His ta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.