Jennifer Lopez - Hands - A Song For Orlando

Can hold a gun and hold your heart
Can put out fires and make 'em start
Skin and bones and flesh and blood
With all this nerve
How did we get this...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.