Drake - 5 AM In Toronto

Yeah
This on some old Tommy Campos Dice Raw shit, you know?
For my niggas, though

Uh, you underestimated greatly
Most number ones ever, how long...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.