Nicki Minaj - No Frauds

I don't need no, frauds
I don't need no, drama when you call
I don't need no, fake
Soon as I wake up keep an eye out for the snakes, yeah

'Cause...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.