Justin Bieber - Santa Clause Is Coming To Town

Santa's coming girl!
Yeah yeah yeah yeaoooh
Santa Claus is coming to town

You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.