Nicki Minaj - Whip It

Hey, you, jump in this ride
It's real nice, and slippery inside
Rise, guy, come get this pie
Ri ri ri ride it in style
Said it a minute ago, I did...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.