Nicki Minaj - Right By My Side

It all comes down, to this
I miss your, morning kiss
I won't lie, I'm feeling it
You don't know, I'm missing it
I'm so gone, I'm must admit
It's too m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.