Big Sean - Dance (A$$)

Stop now make that motherfucker hammer time like
Go stupid, go stupid, go stupid (I do it, boy)

Wobble-dy wobble-dy wa wobble wobble
I'm stack st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.