Nicki Minaj - Come On A Cone

Bitches ain't serious, man these bitches delirious
All these bitches inferiors, I just pimp my interiors
I just pick up and go, might pick up a hoe ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.