Nicki Minaj - Massive Attack

It's barbie b****es

We got tom tom's over here bigger than a monster
Bla bla bla bla bla bla bla bla

We got tom tom's over here bigger than a monste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.