Selena gomez - Of The Chain

Twisted,
You've shaken my existence,
When I'm with you baby this is,
All I've come to know.
Running,
I didn't see it coming,
Blinded it's so stunning,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.