Justin Bieber - Pray

Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
And I pray

I just can't sleep tonight
Knowing that things ain't right
Its in the papers, its on the TV,
Its everywhere tha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.