Eminem - Quitter

Yo, I dedicate to this to you
To all my fans, keeping y'all in health
Let's tell this Whitey Ford to go fuck himself
'Cause it's cruel when you cau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.