Eminem - Everything Is Shady

Pussies
Fall in and get quoted y'all
Yeah
It's Cashis
Welcome to the Shady game
G's up

Obie went plat
An' he back with another classic
50 we...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.