Eminem - Nails in the coffin

[Eminem]
This motherfucker here, just won't shut up will you?
Talk about I owe you, bitch you owe me
I'm promoting you right now
Yo lets put the n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.