Eminem - Drips

Obie, yo
I'm sick
Damn, you straight dog?
Bitches
Gettin' sick

That's why I ain't got no time
For these games and stupid tricks
All these bit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.