Eminem - Bad guys always die

The wild, Gotham
The Wild West
Ha ha, ride

All you see is the sun, reflecting off of the gun
Ready for the showdown, that go down at one
Sweat ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.