Eminem - U Wanna Be Me

Uh, oh baby, baby
Keep it thug, and keep yo' heat, nah nah nah nah nah

Now slowly, thinkin' of all the things that oppose me
I think of kings who...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.