Jodeci - In The Meanwhile

Sticky, sticky,
Let's get sticky, word
Yeah, I like it

In the mirror

Can you pose in the mirror baby, get sticky

I don't have to be the onl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.