Jodeci - You Got It

Hot 98.7 Kiss FM, it's the world famous dial to pay countdown
I'm Wendy Williams
So we have $98 in Kiss Cash and the new CD by Jodeci
Let's go to ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.