Jim Croce - Hey Tomorrow

Hey tomorrow, where are you goin'
Do you have some room for me
'Cause night is fallin' and the dawn is callin'
I'll have a new day if she'll have m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.