Nicki Minaj - Streets Is Watchin'

Yeah, uh huh
David Banner on the beat bitch
Ha ha ha
Young Money, Streets

I'm a east sider rider, whoa kemosabe
Bitches get to stepping like Cole, Gi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.