Justin Bieber - Beauty and a Beat

Yeah
Young Money
Nicki Minaj, Justin

Show you off, tonight I wanna show you off (aye-aye-aye)
What you got, a billion could've never bought (aye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.