Sunshine Anderson - He Said, She Said

I've had it up to here
Somebody gon' make me lose mind up in here
Going around gossiping, spreading lies
And rumors that I'm seeing someone on the sid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.