Slaughterhouse - Onslaught 2

(Ohh!) Yeah (let's go!)
I said once upon a time in a city that's mine
There was a nigga named Nickel that spit like Big in his prime
He got a fifty...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.