Slaughterhouse - Microphone

"The-the-the mic, the-the-the microphone" [repeat in background]


Yeah, yeah
Too many Indians and no chiefs
I pull out the pistol when I pull no piec...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.