Selena gomez - I Got U

I picked you out of in a crowd
Of a thousand faces
Yeah, I found you, ooh, ooh, ooh
I chose the whys and the whens
All around and places
Yeah, I chose...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.