Selena gomez - I Don't Miss You At All

It doesn't hurt
When I think of you
And all the things we'll
Never get to do
I don't dream at night about the way we were
I tore up the pictures, cros...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.