Ruff Ryders - My Name Is Kiss

Yo, yo, I know niggas wit honor and will
That'll still crush the blow up and then pass they mama the bill
So I'm a always be able to burn my strip
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.