Ruff Ryders - Some X Shit

[Featuring DMX]

WOO WOO Dog Niggas!!

WOO WOO Dog Niggas!!

Ruff Ryders What! uh uh All Aboard!!!Verse 1:

If I tho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.