Ruff Ryders - What You Want

Ugh, ugh, ugh, ugh, ugh ugh
What y'all niggas want, huh?
Ugh, ugh, ugh

Lubia huh? Papi screamin' out of they mouth
Bomb shell just a second, mami wan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.