Outkast - Tomb Of The Boom

Yo
Just so you all know what time it is
It's your homeboy
Straight from the A-T
I ain't even going say the motherfucking rest
But you know
We can talk...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.