André 3000 - Chronomentrophobia

Chronomentrophobia
The fear of clocks
The fear of time

High as the cost of living
I take what I've been given
Pastor say "be strong"
Ooh hey h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.