Outkast - Pre-Nump (Interlude)

[Man] Hey baby.
[Woman] Yeah?
[Man] I know we've been together for a long time, right?
[Woman] Yeah.
[Man] Well, I got one question to ask you.
[...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.