Nicki Minaj - Envy

[Chorus]
Envy
All they do is envy
Don't they know what's in me?
Don't they know I'm comin' back, swingin' for that envy
Why would they offend me?...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.