Usher - Lil Freak

Yeah,
yeah man
Aye polo, they aint ready for this one
lets go
you want me to get yo usomething daddy

Aye girl yeah you da business
So what the busine...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.