Field Mob - Pistol Grip

[Verse 1 - Chevy P aka Smoke]
Nowadays girls and boys wanna lick me
Her put her tongue on me him pull his gun onme
I won't let 'em get me I stay s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.